Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Mega Travel sp. z o.o., ul. Staromiejska 7,40-013 Katowice

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.mega.travel

§ 1 Definicje

1. Organizator – Mega Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-013) przy ul. Staromiejskiej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000149794, NIP: 9542361472, REGON: 277459525, będące organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, którego Oferta jest prezentowana w Serwisie;

2. Serwis – serwis internetowy w domenie www.mega.travel, do którego prawa przysługują Organizatorowi;

3. Usługobiorca – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez Organizatora, objętych Regulaminem. Osoba fizyczna może być Usługobiorcą, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych; wyjątkowo również jeżeli nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, lecz wyłącznie w zakresie w jakim może samodzielnie dokonywać czynności prawnych lub za zgodą przedstawiciela ustawowego;

4. Klient – Usługobiorca lub osoba fizyczna, na rzecz której zawierana jest umowa o imprezę turystyczną;

5. Usługi – usługi rezerwacji świadczone drogą elektroniczną przez Organizatora na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin;

6. Oferta Organizatora – katalog usług świadczonych przez Organizatora, prezentowany w Serwisie, obejmujący w szczególności imprezy turystyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;

7. Warunki uczestnictwa – opracowane i stosowane przez Organizatora ogólne warunki umów określające warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych, publikowane w Serwisie;

8. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady:

1) świadczenia przez Organizatora Usług w Serwisie i korzystania z tych Usług przez Usługobiorców;
2) zawierania umów o imprezy turystyczne między Organizatorami a Usługobiorcami za pośrednictwem Serwisu;
3) przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów.

2. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Organizatora na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Organizatorem oraz na podstawie Regulaminu.

3. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

4. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. W przypadku dokonywania rezerwacji Usługobiorca zobowiązany jest do zaakceptowania postanowień Regulaminu.

5. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

§ 3 Zakres Usług

1. Usługi oferowane w ramach Serwisu polegają w szczególności na:
1) umożliwieniu przeglądania przez Usługobiorców stron Serwisu, zawierających informacje o Ofertach Organizatorów;
2) umożliwieniu zapamiętywania wyników przeglądania Ofert Organizatorów;
3) umożliwieniu dokonywania rezerwacji imprez turystycznych z Ofert Organizatorów;
4) umożliwieniu zawarcia umowy o imprezę turystyczną za pośrednictwem Serwisu.
2. Dokonanie rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest również za pośrednictwem telefonu lub osobiście w biurze Organizatora w Katowicach (40-013), ul. Staromiejska 7.
3. Świadczenie przez Organizatora Usług jest nieodpłatne.

§ 4 Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
1) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,
2) przeglądarką Internet Explorer 8 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach,
2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

§ 5 Umowa o świadczenie Usług

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług niewymagających podania danych osobowych następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu. Rozwiązanie takiej umowy następuje w momencie zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi rezerwacji jako wymagającej podania danych osobowych następuje w momencie wypełnienia przez Usługobiorcę formularza rezerwacyjnego i kliknięciu ikony „Rezerwuj”.
3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi rezerwacji wymaga podania przez Usługobiorcę prawdziwych danych osobowych Usługobiorcy, jak i Klientów (zgodnych z danymi znajdującymi się w dokumencie tożsamości uprawniającym do przekroczenia granicy Polski i pobytu za granicą). Niedopuszczalne jest dokonywanie rezerwacji z wykorzystaniem fałszywych danych osobowych lub danych osobowych osób trzecich, które nie wyraziły na to zgody.
4. Organizator dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Organizator zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.
5. Organizator dokłada wszelkich starań, aby Oferta była aktualna, jednak nie gwarantuje, że każda z prezentowanych w Serwisie imprez turystycznych będzie dostępna w momencie jej rezerwacji przez Usługobiorcę. Dostępność miejsc na niektórych imprezach turystycznych wymaga sprawdzenia przez Organizatora w systemie rezerwacyjnym i potwierdzenia.
6. Oferta Organizatorów prezentowana w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 6 Dokonanie rezerwacji

1. W Serwisie dostępne są dwa sposoby dokonywania rezerwacji:
1) on-line, umożliwiający natychmiastowe sprawdzenie dostępności miejsc, albo
2) off-line, wymagający sprawdzenia i potwierdzenia przez Organizatora dostępności miejsc.
2. Organizator informuje w Serwisie o możliwych sposobach rezerwacji danej wycieczki.
3. Po dokonaniu przez Usługobiorcę wstępnej rezerwacji wycieczki:
1) w przypadku rezerwacji on-line – Organizator dokonuje sprawdzenia w systemie rezerwacyjnym Organizatora poprawności skalkulowania ceny imprezy turystycznej i jej składników, a po uzyskaniu potwierdzenia od Organizatora informuje o tym Usługobiorcę i wysyła mu dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o imprezę turystyczną (w szczególności umowę o imprezę turystyczną i Warunki uczestnictwa),
2) w przypadku rezerwacji off-line – sprawdza dostępność miejsc i w razie pozytywnego wyniku weryfikacji informuje o tym Usługobiorcę i wysyła mu dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o imprezę turystyczną; w razie negatywnego wyniku weryfikacji informuje Usługobiorcę o zaistniałej sytuacji, proponując inny termin lub inne miejsce imprezy turystycznej.
4. Dokonując rezerwacji Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z udostępnianymi w momencie dokonywania rezerwacji w Serwisie:
1) Regulaminem,
2) umową o imprezę turystyczną,
3) Warunkami uczestnictwa danego Organizatora
4) warunkami ubezpieczenia
oraz zaakceptować ich treść.
5. Dla skuteczności niektórych rezerwacji konieczne jest wpłacenie całej ceny za imprezę turystyczną lub zaliczki w terminie określonym przez Organizatora, o czym informuje się za pośrednictwem Serwisu.

§ 7 Umowa o imprezę turystyczną

1. Umowa o imprezę turystyczną między Usługobiorcą a Organizatorem zostaje zawarta w wyniku dokonanej przez Usługobiorcę rezerwacji, w dniu w którym:
1) Usługobiorca podpisał umowę i dostarczył ją Organizatorowi lub
2) Usługobiorca zapłacił Organizatorowi należną cenę lub zaliczkę na poczet ceny – jeżeli nastąpiło to przed podpisaniem umowy, ale po potwierdzeniu Usługobiorcy dostępności i ceny imprezy turystycznej przez Organizatora lub
3) Organizator potwierdził Usługobiorcy dostępność i cenę imprezy turystycznej – jeżeli Usługobiorca zapłacił należną cenę lub zaliczkę na poczet ceny przed potwierdzeniem dostępności i ceny imprezy turystycznej przez Organizatora.
2. Niezależnie od momentu zawarcia umowy o imprezę turystyczną, Organizator i Usługobiorca podpisują umowę dla celów dowodowych.
3. Organizator przesyła Usługobiorcy umowę o imprezę turystyczną na adres zamieszkania, adres korespondencyjny, faksem lub mailem. Usługobiorca może również odebrać umowę o imprezę turystyczną w biurze Organizatora w Katowicach (40-013) przy ul. Staromiejska 7.
4. Usługobiorca odsyła Organizatorowi podpisaną umowę o imprezę turystyczną na adres biura w Katowicach (40-013), ul. Staromiejska 7, faksem na numer 32 7007101 lub mailem na adres bok@megatravel.pl
5. Umowa o imprezę turystyczną, w tym Warunki uczestnictwa, określają m.in.:
1) przesłanki zmiany warunków lub odwołania imprezy turystycznej przez Organizatora,
2) przesłanki odstąpienia przez Klienta od umowy,
3) przesłanki zmiany Klienta,
4) odpowiedzialność Organizatora i Klienta.
6. Usługobiorca jest zobowiązany przekazać Klientom: umowę o imprezę turystyczną, Warunki uczestnictwa i warunki ubezpieczenia.
7. Zmiana warunków imprezy turystycznej na żądanie Klienta, odstąpienie od umowy przez Klienta, zmiana Klienta możliwe są na warunkach ustalonych przez Organizatora. W takich przypadkach Klient powinien liczyć się z koniecznością uregulowania określonych opłat wskazanych przez Organizatora.
8. Klient powinien posiadać aktualne, wymagane przepisami prawa dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w szczególności paszport i wizy.
9. Organizator informuje Usługobiorcę o sposobie dostarczenia dokumentów potrzebnych do odbycia podróży (w szczególności biletu lotniczego, vouchera hotelowego, etc.). Dokumenty te są dostarczane przez Organizatora według wyboru Usługobiorcy:
1) przesyłką na adres zamieszkania lub adres korespondencyjny Usługobiorcy,
2) drogą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy,
3) do stanowiska odpraw Organizatora na lotnisku, gdzie Usługobiorca lub Klient może je odebrać w terminie określonym przez Organizatora
10. Klient zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w celu potwierdzenia godziny wyjazdu lub wylotu.

§ 8 Zapłata ceny

1. Organizator wskazuje w Serwisie cenę imprezy turystycznej i jej składniki. Cena ujawniona w momencie dokonywania rezerwacji może nie być ceną ostateczną. Ostateczna cena imprezy turystycznej zostaje ustalona przez Organizatora w potwierdzeniu rezerwacji, o czym Organizator informuje Usługobiorcę.
2. Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona wyłącznie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych i Warunkami uczestnictwa danego Organizatora.
3. Zapłata ceny imprezy turystycznej zostaje dokonana w terminach wskazanych przez Organizatora w momencie dokonywania przez Usługobiorcę rezerwacji lub w umowie o imprezę turystyczną.
4. Usługobiorca może zapłacić cenę w następujący sposób:
1) przelewem elektronicznym lub kartą kredytową z wykorzystaniem systemu płatności on-line,
2) przelewem bankowym na rachunek przez Organizatora,
3) w inny sposób, np. bonami lub gotówką w biurze przez Organizatora w Katowicach (40-013), ul. Staromiejska 7.
5. Organizator informuje Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu o możliwych sposobach zapłaty za wybraną imprezę turystyczną i o szczegółowych zasadach płatności.
6. W przypadku rezerwacji on-line przez Organizator niekiedy gwarantuje dostępność miejsc na imprezie turystycznej. Informacja o warunkach zagwarantowania dostępności miejsc jest wyświetlana w czasie dokonywana rezerwacji i zależy od formy płatności.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

1. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie i na postawie RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem Danych Osobowych jest Mega Travel sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Staromiejska 7, 40-013 Katowice, KRS:0000149794, NIP: 9542361472. Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
2. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem (niedozwolone korzystanie), przez Organizator może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
3. Organizator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
1) nazwisko i imię Usługobiorcy,
2) numer PESEL,
3) serię i numer paszportu lub serię i numer dowodu osobistego,
4) adres zamieszkania lub do korespondencji,
5) adres poczty elektronicznej,
6) numer telefonu.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Organizatora.
5. Organizator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
1) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
4) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
6. Dane osobowe Usługobiorcy i Klientów są przetwarzane przez Organizatora również w celu zawarcia i wykonania umowy o imprezę turystyczną.
7. Organizator jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
8. Usługobiorca i Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące jakości świadczonej przez Organizatora Usługi (rezerwacji elektronicznej) Usługobiorca może zgłaszać w formie pisemnej za pomocą listu poleconego na adres Organizatora (40-013 Katowice, ul. Staromiejska 7) lub pocztą elektroniczną na adres bok@megatravel.pl
2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail Usługobiorcy, a także wskazywać czego dotyczy.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
4. O decyzji Organizatora Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub na adres e-mail.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące jakości imprezy turystycznej, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną Usługobiorca może składać bezpośrednio do Organizatora w formie i terminie określonym w Warunkach uczestnictwa.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej bok@megatravel.pl Usługobiorca może również uzyskać wszelkie informacje pod numerem tel.32 7815007 .
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05. 2018 r.

Mega Travel sp. z o.o.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku

+48 22 355 3043 | +48 32 781 5007

w godzinach od 9:00 do 17:00